RODO

Załącznik nr 1 do Regulaminu Myjni

W związku ze stosowaniem na terenie Myjni monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest New Wave Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Radomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS Nr 0000408262, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres Spółki: 26 – 600 Radom, ul. Bóżniczna 3 lokal 13, REGON 145962809, NIP 1090002634).
 2. w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z nami pod adresem: nwi.pastuszka@gmail.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub interes realizowany przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO;
 4. obszar monitorowany obejmuje budynek Myjni oraz teren wokół niej,
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne oraz sądy, organy ściągania i inne jeśli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unią Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do maksymalnie 30 dni a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
 8. posiada Pani/Pan prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach; prawo do animizacji wizerunku lub usunięcia danych jej dotyczących; ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. Przetwarzanie Pana/Panią danych osobowych ma celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa budynku oraz terenu oraz ochrony osób i mienia, a także pomoc przy ustalaniu przyczyn ewentualnych wypadków i innych zdarzeń na terenie Myjni, z których mogłaby wynikać odpowiedzialność odszkodowawcza,
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami